زمانی که سطح کارایی و تعادلات فرد به حدی دچار مشکل میشود که بدون کمک گرفتن از داروها و ایجاد تغییرات نسبتا سریع در فعالیتهای فردی امکان درمان وجود ندارد، مداخله روان پزشکی لازم میشود.

روان پزشکان از منظر پزشکی به روان نگاه میکنند.