درمان برای کودکان و نوجوانان بر روابط بین فردی, چه بین گروه همسالان و چه بین اعضاء خانواده تمرکز میکند. اینکه چگونه بایکدیگر ارتباط برقرار میکنند و چگونه به یکدیگر وابسته میشوند و این روابط چگونه در "سلامت" ترین حالت ممکن اتفاق می افتد

بازی درمانی

روشی از مشاوره و رواندرمانی است که برای ارتباط و کمک به افراد، خصوصا کودکان استفاده میشود.در این روش مراجع با انجام کاری که " بازی" نامیده شده در جهت درمان و تطابق کودک با رویدادهای تلخ و استرس زا بکار میرود،می آموزد تا چالشهای روانی و رفتاری را حل کرده و یا از ایجاد انها جلوگیری کند.

ارتباط و هماهنگی اجتماعی، رشد و تعدیل احساسات و کمک به حل بحرانها از فواید این روش رواندرمانی است.

بازی درمانی میتواند بعنوان وسیله ای برای تشخیص بکار رود، بازی درمانگر حین بازی مراجع با اسباب بازیها (لگو ، عروسک ، حیوانات غیرواقعی و...) او را مشاهده و رفتارهای او را برآورد میکند.

نظر به خاص بودن این روش درمانی، بازی درمانی میتواند بعنوان یک روش " خویش یار " بکار رود زیرا در طی این فرایند ، کودک میتواند فعالیت " آزاد ، غیر ساختارمند " داشته باشد.

گاهی در حین بازی درمانی لازم است والدین نیز کودک را در حین جلسات همراهی کنند.