کودک و نوجوان

درمان برای کودکان و نوجوانان بر روابط بین فردی, چه بین گروه همسالان و چه بین اعضاء خانواده تمرکز میکند. اینکه چگونه بایکدیگر ارتباط برقرار میکنند و...

روان پزشکی

زمانی که سطح کارایی و تعادلات فرد به حدی دچار مشکل میشود که بدون کمک گرفتن از داروها و ایجاد تغییرات نسبتا سریع در فعالیتهای فردی امکان درمان وجود...

روان درمانی

روان درماني به شيوه هايي گفته مي شود که در آن مشکلات رواني و عاطفي از طريق بيان مشکلات به يک درمانگر و گفتگو با او درمان مي گردد. روان درمانگر به...