گروه درمانی مبتنی بر روابط بین فردی
(برگرفته از روش اروین یالوم)
گروه درمانی سال هاست که به عنوان روشی موثر در رواندرمای شناخته شده است و تحقیقات زیادی از آن حمایت می کنند. این روش از درمان به اندازه ی درمان فردی و در بعضی موارد بیش از درمان فردی مفید است. گروه های درمانی با رویکردها و نگاه های مختلفی برگزار می شوند. گروه درمانی مبتنی بر روابط بین فردی، یک گروه درمانی با رویکرد تحلیلی (روانکاوانه) و با یک نگاه بین فردی است که برگرفته از روش اروین یالوم، روان تحلیلگر آمریکایی است. این نوع گروه درمانی بر این مبنا شکل گرفته است که بسیاری از افرادی که به دلایل مختلف به دنبال درمان های روانشناختی و یا روانپزشکی هستند، ممکن است در ایجاد و حفظ رابطه ای نزدیک، ارضا کننده و معنی دار با دیگران دچار مشکل باشند. بنابراین، در این نوع گروه درمانی سعی می شود الگوهای ناسازگارانه ی ارتباطی فرد توسط سایر اعضا و رهبر گروه به او نشان داده شود تا با اصلاح این الگوها در داخل گروه، بتواند در خارج از گروه نیز در ارتباطات خود بهتر عمل کند.
در این نوع گروه درمانی مانند سایر درمان های تحلیلی هیچگونه آموزش مستقیمی از سوی درمانگر که همان رهبر گروه است به اعضای گروه ارائه نمی شود، بلکه عنصر درمان کننده، تعاملات اعضای گروه با یکدیگر و نیز با رهبر گروه است. در حقیقت دراین شکل از گروه درمانی افراد با مشاهده خود از طریق دیگران، یاد می گیرند که دلیل نارضایتی آن ها از رابطه هایشان چیست، و با بهبود الگوهای رابطه ای می توانند رنج روانشناختی خود را تخفیف دهند. تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که در مواردی که استفاده از حمایت اجتماعی و یادگیری در مورد روابط با دیگران از اهداف مهم درمان محسوب می شود، گروه درمانی می تواند بیش از درمان فردی موثر واقع شود.
گروه درمانی مبتنی برروابط بین فردی، مانند سایر درمان های تحلیلی می تواند تا مدت های طولانی ادامه پیدا کند ولی پیش شرط شرکت در این گروه ، یک تعهد ده جلسه ای برای شرکت در گروه است. دارا بودن یک ذهن روانشناختی و درگیر نبودن با آشفتگی های روانی ناتوان کننده، ازدیگر پیش شرط های شرکت در این گروه است.
پذیرش اعضای گروه از طریق مصاحبه ی فردی با رهبر گروه انجام می گیرد و پس از انجام مصاحبه، در صورتی که گروه برای فرد مناسب تشخیص داده شود، دفترچه ی راهنمایی به فرد داده می شود که موظف است قبل از شرکت در گروه، آن را به دقت مطالعه کند. تعداد شرکت کنندگان این گروه 5 تا 8 نفر و حداکثر 10 نفر است. پس از اتمام هر ده جلسه، مجددا ثبت نام انجام می گیرد و ممکن است برخی از اعضا گروه را ترک کنند و یا اعضای دیگری اضافه شوند.

مدرس:

سرکار خانم مهسا موحد ابطحی- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

جهت شرکت در کارگاه تماس بگیرید: 36251846-031