این دوره بر آن است تا با مشارکت گروهی، آموزه های دوره های شادی آفرینی را به صورت عملی و کارکردی در افراد نهادینه سازد. این دوره برای کسانی برگزار می گردد که دوره های شادی آفرینی را به طور کامل گذرانده باشند

مدرس: دکتر سعید صادقی

تاریخ برگزاری: 95/5/16