گروه درمانی با رویکرد تحلیلی گروه درمانی سال‌هاست که به عنوان روشی موثر در رواندرماني شناخته شده است و تحقیقات زیادی از آن حمایت می‌کنند. این روش از...

کیفیت روابط به عنوان بخش مهمی از زندگی، همراه با چالش‌هایی است. اما یک سری از رویدادها در روابط ما به صورت مداوم تکرار می‌شوند و حتیی انتخاب‌های ما...