متخصص اعصاب و روان- روانپزشک

حوزه فعالیت: 

  • مطالعه و درمان در زمینه سوماتیزاسیون در بیماران سرطانی و خانواده آنها
  • مطالعه و درمان در زمینه بیماری‌های خودایمنی نظیر دویک، ام اس و ..