کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

حوزه فعالیت: 

  • بازی درمانی روایتی