دکترای مشاوره

حوزه فعالیت: 

  • زوج درمانی
  • خانواده درمانی