کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان

حوزه فعالیت: 

  • اختلالات وسواس
  • اختلالات اضطرابی
  • روابط والد و فرزند