متخصص اعصاب و روان-روانپزشک

ریاست بیمارستان اعصاب و روان مدرس