کارشناسی ارشد روانشناسی

حوزه فعالیت: 

  • درمانگر نحلیلی