کارشناسی ارشد روانشناسی

فارغ التحصیل دانشگاه خوراسگان

حوزه فعالیت: 

  • زوج درمانی
  • خانواده
  • مشاوره پیش از ازدواج