دکترای تخصصی روانشناسی

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد خوراسگان

حوزه فعالیت:

روان درمانی اختلالات روانشناختی کودکان