کارشناسی ارشد روانشناسی

حوزه فعالیت:

  • زوج درمانی
  • خانواده درمانی