دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

 فارغ التحصیل علوم پزشکی ایران(انستیتو روانپزشکی ایران)

حوزه فعالیت:

  • اختلالات اضطرابی نوجوانان
  • اختلالات خلقی نوجوانان
  • رفتارهای تکانشگری نوجوانان
  • رفتارهای اعتیادی