انگیزه بخش جدایی ناپذیر تلاش برای رسیدن به اهداف است. عامل انگیزه برای هرکسی متفاوت است و می‌تواند پول، عشق یا هر چیز دیگری باشد.

موانعی که می‌تواند انگیزه افراد را از بین ببرد به شرح زیر است:

۱.به جای اینکه به فرآیند و مراحل رسیدن به هدف فکر کنید تمام تمرکز خود را روی هدف میگذارید: چنین رویکردی باعث میشود احساس کنید بین شما و هدف تان فاصله زیادی وجود دارد و نادیده گرفتن فرآیند تلاشها و پیشرفت تان باعث ناامیدی میشود.

۲. مدام در صدد این هستید که بیعیب و نقص باشید: کمالگرایی باعث میشود با کوچکترین شکستی ناامید شوید و به کل تلاش برای رسیدن به هدف را کنار بگذارید.‌‌

‌‌۳. خودتان را با دیگران مقایسه میکنید: حتی ممکن است خودتان را با افرادی که موفق هستند مقایسه کنید در حالیکه شرایط و امکانات هر کسی با دیگری متفاوت است.‌‌‌

۴.دچار حواسپرتی و اهمالکاری هستید.‌‌

‌‌۵.برنامه مشخصی برای رسیدن به هدف ندارید: مثلا نمیدانید از کجا و چگونه برای رسیدن به هدف شروع کنید.‌‌

۶. نسبت به سلامتی خود بیتوجه هستید: وقتی که برای رسیدن به هدف، سلامتی خود را در معرض خطر قرار میدهید دیر یا زود انرژی و انگیزه شما کاهش مییابد. ‌‌