بسیاری از رابطه‌ها علی‌رغم وجود عشق متقابل بازهم ممکن است به جدایی ختم شود، چون عشق به تنهایی نمی‌تواند ماندگاری رابطه را تضمین کند.‌

موارد زیر علی‌رغم وجود علاقه، می‌تواند به پایداری رابطه لطمه بزند:

۱.افراد در رابطه، احترام کافی دریافت نمی‌کنند.‌

۲.حمایت عاطفی و ارتباط عاطفی در رابطه کم است.‌

۳.ظاهر فرد از دید طرف مقابل جذابیت لازم را ندارد (صمیمیت جسمی کم است) و تماس جسمی (نه جنسی) بین آنها نه تنها کم است بلکه رضایت لازم را ندارند.‌

۴.طرفین در رابطه احساس کفایت و حس ارزشمندی کمی دارند.‌

۵.احساس می‌کنند نیازهای آنها در رابطه به خوبی شنیده نمی‌شود.