افسانه ی 1 : کل روانکاوی در مورد مسائل جنسی است.

این گزاره احتمالا شایع ترین افسانه در مورد روانکاوی است. احتمالا تحت تاثیر کتاب فروید به نام سه مقاله در مورد نظریه ی میل جنسی ، ان جایی که او مساله ی میل جنسی کودکانه ، انحرافات جنسی و مسائله ی رائه ی جنسی را در دوران نژندی مطرح میکند. ولی روانکاوی بیشتر در باره ی تجربه فردی انسان و آثار ناخود آگاه است تا این که به طور مستقیم در مورد مسائل جنسی باشد . میل جنسی نقش مهمی در تجربه ی انسان ایفا میکند اما به طور قطع تنها جنبه ی ذهن انسان نیست که مورد توجه روانکاوی قرار میگیرد.

افسانه ی 2 : روانکاوی هرگز پایان نمی یابد

اگر چه این درست است که روانکاوی بیشتر از اکثر رویکردهای رواندرمانی دیگر طول میکشد ولی خاتمه و پایان قسمت مهمی از فرایند روانکاوی است و اغلب غنی ترین بخش ان است. دلیل این که چرا روانکاوی به زمان نیاز دارد در هدف ان نهفته است که فهم عمیق شخص از خودش و تغییر معنی دار درمانی اس.این اهداف فقط در زمانی طولانی و در طول رابطه ی امن و مبتنی بر اعتماد و صداقت با خود و در حضور دیگری به دست میآید.

افسانه ی 3 : در روانکاوی ضرورت دارد که شما روی کاناپه دراز بکشید.

این درست است که به طورسنتی روانکاوان هنوز از کاناپه استفاده میکنند.

و هنگام دراز کش رابطه ی شخص با گفتارش متفاوت است از وقتی که چهره به چهره نشسته است. اما برای انجام کار روانکاوانه شما نیازی به دراز کشیدن برروی کاناپه ندارید.در واقع استفاده از کاناپه برای برخی افراد مضر هست.

] شاید یکی از ضعف های کاناپه نقش انفعالی ایجاد کردن است که شرایط نا برابر روانکاو و بیمار را تشدید میکند و فاعلیت را که میتواند هدفی دمانی باشد کاهش میدهد[

افسانه ی 4 : روانکاوی فقط برروی گذشته متمرکز میشود

در ناخودآگاه هیج زمانی وجود ندارد. گذشته باید به اطلاع زمان حال برسی و به آینده هم نگریسته شود اما مهمترین زمان در روانکاوی اینجا و اکنون است.

افسانه ی 5: پژوهش ها روانکاوی را تائید نمی کنند

نظریه و عمل روانکاوی به طور بنیادی موجب پژوهش در حیطه های دلبستگی ، رشد کودک ، جفت والد – کودک و آسیب شده است.

در بسیاری از کشورها شامل کانادا ، فرانسه ، فنلاند ، سوئد ، پرتقال ، آرژانتین و غیره روانکاوی شکلی از درمان است که به طور ملی سازمان بندی شده است و نظام بیمه ی سلامت هزینه ی آن را پرداخت میکند.

] بسیاری از مفاهیم اساسی عمل روانکاوانه مثل " انتقال " مورد پژوهش قرار گرفته و مورد تاثیر قرار گرفته اند که مثال بارز آن پژوهش های "مورست کشا" است .هر چند روانکاوی نیاز چندانی به تاثیر های پژوهشی نداشته و بیش از 100 سال است که کار میکند [

روانکاوی دانش ناخودآگاه

روانکاوی نگاهی عمیق به شرایط انسان از جایگاه همدلی ، پذیرش و تجربه ی شخصی از درد و دلهره است . درمانگران روانکاوی حتما خودشان با کسی مورد تحلیل قرار گرفته اند . آن ها وقتی با مراجهانجلسه دارند به واکنش های درونی خود گوش فرا میدهند و از دانش خود در مورد ناخود آگاه بهره میبرند تا مراجعانشان را در فهم خودشان یاری کنند.این متخصصان با خیال (فانتزی)،رویاها ،بازی،هنر، خاطرات، احساسات،افکار،رفتار و علائم بدنی سروکار دارند، همه ی این ها راه هایی ارتباطی هستند که به گونه ی دیگری نمیتوانسته اند بیان شوند.

روانکاوی و کاناپه

کاناپه هنوز استفاده میشود ولی نه فقط برای دراز کشیدن، بسیاری از درمانگران با جهت گیری روانکاوانه مراجعان را یک بار در هفته به حالت نشسته میبینند.] چهار یا پنج بار در هفته بار در هفته آن هم در حالت دراز کش شیوه ای نیست که تعداد زیادی از افراد جامعه علاقه مند به انجام آن باشند، امروزه این فرم کلاسیک چه به لحاظ هزینه و چه به لحاظ زمان و چه از نظر نتیجه مقرون به صرفه نیست[

حمید سمیع عادل – روان درمانگر تحلیلی

برگرفته از میلا برنارد