در پژوهشی که در دانشگاه آنگلیا راسکین (انگلستان) انجام شد نتایج نشان داد کودکانی که توانایی کلامی به هنجاری دارند در طول شب به طور میانگین به مدت ۳...