از آزمون های روانسنجی به منظور پیشگیری, غربالگریهای تشخیصی یا هدفمند کردن مداخلات درمان کمک گرفته میشود

The incidence of hyperkalemia and hyponatremia appears to be increased in AIDS patients receiving try this site Although there is no specific information comparing use of chromic phosphate P 32 in the elderly with use in other age groups, chromic phosphate.

تشخیصی

 • پرسشنامه بالینی چند محوری میلون ( MCMI – III ) +

  —پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون(MCMI) یک پرسشنامه خودسنج استاندارد شده است که دامنه ی گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاری هیجانی و نگرش مراجعان به آزمون را می سنجد، مخاطبان آن افراد بالای 18 سال و دارای توانایی خواندن حداقل کلاس هشتم می باشد و دومین آزمون پراهمیت پس از پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا (MMPI) است ( پیوتروسکی و زالوسکی، 1993).—نسخه فعلی (MCMI-III) شامل 175 ماده تحت 28مقیاس جداگانه و براساس طبقات، 1- شاخص های تغییر پذیری 2- الگوهای شخصیت بالینی3- آسیب های شدید شخصیت 4- نشانگان بالینی 5- نشانگان شدید بالینی نمره گذاری می شود که با نظریه ی شخصیت میلون و DSM-IV همخوانی دارد. می توان گفت MCMI به طور اخص برای کمک به تشخیص اختلال های محور II طراحی شده است.—پرسشنامه میلون از جمله آزمون های منحصر به فردی ست که در آن بر اختلال های شخصیت و نشانه هایی که اغلب با این اختلال ها همراه هستند تاکید می شود ( میلون 1997).این پرسشنامه کاربرد بالینی داشته و معمولا جهت سنجش اختلال های شخصیت  مورد استفاده ی متخصصان بالینی می باشد.
 • پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI-2) +

  پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI-2) ،یک پرسشنامه خودسنج استاندارد شده است که در سالهای دهه 1930 – 1940  میلادی توسط دو تن از پژوهشگران دانشگاه مینه سوتای آمریکا به نامهای دکتر  استارک هات وی و دکتر مک کینلی ارائه شده است.پرسشنامه MMPI- 2، مشهورترین و پرکاربردترینپرسشنامه شخصیتی است که در تفکیک افراد نابهنجار به طور عام و تعیین شدت کلی ناراحتی به طور خاص بسیار موثر عمل کرده است.این پرسشنامه منحصرا بر تشخیص اختلال های محور I تاکید دارد و مخاطبان آن افرادی هستند که در جهان خود از کارکرد مناسبی برخوردارند اما در یک یا دو زمینه مشکل دارند، این مشکل ها ممکن است مسایل دیرپایی باشد اما به طور معمول نشانگان آن ها بر اثر فشارها و ترس های موقعیتی به وجود آمده اند و دامنه ی این فشارها ممکن است از خفیف ( مانند انتخاب رشته ی تحصیلی ) تا شدید ( ازوداج، طلاق یا سوگ ) متغیر باشد.نسخه ی فعلی که در حال حاضر در مراکز مشاوره، درمانگاه های بهداشت روانی و سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد MMPI – 2 بوده که برای افراد بالای 18 سال و دارای سواد خواندن و نوشتن حداقل کلاس هشتم قابل اجرا می باشد.به طور کلی پرسشنامه شخصیت MMPI – 2 اطلاعات مناسبی برپایه های تشخیصی رفتار، نگرش، الگوهای فکری و نقاط قوت و ضعف افراد در اختیار متخصصان بالینی قرار می دهد.
 • آزمون افسردگی بک +

   مطلب موردنظر وجود ندارد
 • آزمون اضطراب بک +

  مطبل موردنظر وجود ندارد
 • 1

شخصیت

 • پرسشنامه شخصیت پنج عامل بزرگ شخصیت NEO-PI-R +

  پرسشنامه ی نئو یکی از پرسشنامه های خود اظهاری ویژه گی های شخصیت می باشد که تاریخچه ی نظریه های عاملی آن به پژوهش های مک کری و کاستا در سال 1985 باز می گردد و یکی از معتبرترین آزمون های شخصیت شناسی می باشد که در ایران  و با توجه به شناخت فرهنگی ایران هنجاریابی شده است. مدل پنج عاملی شخصیت چهار دهه سابقه ی تحول داشته و نسخه ی فعلی آن 240 سوال داردکه به منظور اندازه ‌گیری پنج عامل یا حیطه اصلی شخصیت اعم از روان‌نژندی (ثبات عاطفی )، برونگرایی ( کمیت روابط اجتماعی )، انعطاف‌پذیری (پذیرا بودن نسبت به تجربیات تازه)، دلپذیر بودن  (کیفیت روابط بین فردی ) و مسؤلیت‌پذیری ( انگیزه و تلاش در زمینه های شغلی و حرفه ای ) طراحی شده است ، هر کدام از این عوامل دارای شش خرده مقیاس بوده و گزارش تفسیری آزمون براساس نحوه ی تعامل این خرده مقیاس ها نگاشته می شود.این پرسشنامه وسیله ای برای ارزیابی ویژگی های شخصیتی بهنجار می باشد که توانسته است کاربردهای موثر و مناسبی را در موقعیت های کلینیکی، سازمانی و تحقیقی از خود نشان دهد. با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمون می توان با رگه های شخصیتی و نقاط ضعف و قوت افراد آشنا شد و برای مسایلی چون برنامه ریزی های شغلی، استعداد یابی، افزایش خودآگاهی ، استخدام و ... از داده های آن بهره گرفت.
 • MBIT +

  آزمون شخصیت مایرز – بریگره (MBIT) ،پرسشنامه روان سنجی است که هدف از طراحی آن، اندازه گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم گیری است. اسن پرسشنامه را از روی تئوری های تیپ شخصیتی گرفته اند که اولین بار در سال 1921 بدست کارل گوستاو یونگ در کتابتیپ های روانشناختی بیان شد. یونگ گفته است که چهار تابع روانشناختی اصلی وجود دارد که ما جهان را بر اساس آنها درک میکنیم احساس، شهود ، حس و تفکر که به نظر یونگ بیشتر اوات یکی از این چهار تابع بر دیگران چیرگی دارد.
 • 1

هوش و حافظه

 • آزمون حافظه وکسلر WMS-III +

  جنبه هــاي گوناگــون حافظــه در زندگي روزانه ي ما اهميت فراوانی دارند. بيش تر يادگيري هاي ما از طريق شنيدن تحقق مي پذيــرد و عــلاوه بــر آن، حافظــه ي معنايــي و به ويــژه تداعي هــاي كلامي در نزد مــا جاي خاصي دارنــد. از طرف ديگر، بسيار ديده مي شود كه نزد برخي افــراد، حافظــه ي بينايي كم تر از ســاير جنبه هــاي حافظــه صدمــه مي بيند، به گونــه اي كه آن ها نام اماكن و اشــخاص را ســخت تر از چهره ي دوستان يا وضعپديده هــا به خاطر مي آورنــد. در پاره اي از گزارش هاي باليني، روان پزشــكان يامؤسســات ذي نفع، از جملــه مدارس، ازروان شناســان انتظار دارنــد كه قضاوت جامع تري از وضع حافظه ي مراجع خودارائه كنند و در صورت امكان، وجود نقص ابعــاد مختلف حافظــه ي فرد را به كميتگزارش كند (بهرامی، 1377).مقیاس های WMS-IIIیک مجموعه آزمون مرکب است که به طور انفرادی اجرا می شود و برای درک بهتر بخش های مختلف حافظه ی بیمار طراحی شده است .آزمون حافظه وکسلردامنه ای کلی از کارکردهای حافظه را به دست می دهد کهبراساس نظریه های موجود حافظه طراحی شده و به عنوان نهمین آزمون متداول وپر کاربرد روان شناسان بالینی شناخته شده است (کامارا و همکاران، 2000). این آزمون برای اجرا در دامنه سني 16-89 سال طراحی شده و مدت زمان  اجرای آن 15 – 20 دقیقه می باشد.شکوه های مربوط به حافظه به طور گسترده ای در میان مراجعان شایع است. این شکوه ها با افسردگی، اضطراب، اسکیزوفرنی، آسیب های سر، ضربه، ناتوانی های یادگیری و قرار گرفتن در معرض سموم عصب گرا مرتبط است، علاوه بر آن جامعه ی فزاینده ی سالمندان نیز سبب شده است که تمیز ضعف حافظه ی بهنجار از تظاهرات اولیه ی زوال عقل به گونه ای فزاینده اهمیت پیدا کند. یک تشخیص افتراقی مهم تمیز میان زوال عقلکاذب ناشی از افسردگی و بیماری آلزایمر است که مقیاس حافظه ی وکسلر می تواند اطلاعات جامعی در رابطه با این گونه تشخیص ها در اختیار متخصصان بالینی قرار دهد.
 • ریون +

  مطلب موردنظر وجود ندارد
 • 1

رغبت سنجی

 • پرسشنامه علایق تحصیلی – شغلی هالند +

  نظریه تصمیم‌گیری شغلی هالند، نظریة همخوانی شغل و شخصیت است که حدود ۵۰ سال، توسط هالند و دیگران بکار رفته و هم‌اکنون نیز در مدارس، دانشگاهها، بازارکار و دیگر محیط‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هالند(۲۰۰۱، ۱۹۹۹،۱۹۹۷ ، ۱۹۸۵ ، ۱۹۷۳ ، ۱۹۵۸). روانشناس و نظریه‌پرداز معاصر شغلی و حرفه‌ای در بررسی های پنجاه ساله خود نشان داد که شخصیت فرد می‌تواند نقش مهمی در انتخاب شغل و بطور کلی در زندگی حرفه‌ای او داشته باشد. براساس این نظریه، افراد جامعه را می‌توان از نظر شخصیتی در یکی از شش تیپ واقع گرا، جستجوگر، هنری، اجتماعی، متهور و قراردادی طبقه‌بندی کرد. هر تیپ ویژگی های خاص خود را دارد و محصول تعامل خاصی بین عوامل ژنتیکی و محیطی است.این نظریه تا به امروز در کشورهای امریکایی، اروپایی، آسیایی، استرالیایی و افریقایی جهت راهنمایی و مشاوره شغلی و تحصیلی مورد تایید قرار گرفته است (رییردان‌وبولاک، ۲۰۰۴؛ لامسدن و دیگران، ۲۰۰۲؛ هالندودیگران، ۲۰۰۱ و موچنسکی،۱۹۹۹).در ایران نیز این نظریه در سال ۱۳۵۹ توسط شفیع آبادی معرفی و از سال ۱۳۷۰ تا به امروز توسط نگارندگان و دیگران در مدارس، دانشگاهها، سازمانها و ادارات مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.هدف اين آزمون پيدا کردن زمينه هاي رغبت فرد و به تبع آن هدايت تحصيلي ‏و شغلی اوست و به هيچ وجه پيشرفت تحصيلي يا هوش را نمي سنجد.پرسشنامه ی هالند برای آگاهی از ترجیحات تحصیلی و شغلی جهت انتخاب رشته ی تحصیلی، انتخاب شغل و تطبیق ویژه گی های شخصیتی و شغلی برای شاغلان و داوطلبان ورود به بازار کار، ارزیابی محیط های شغلی و تعیین الزامات جهت گزینش افراد، مشاوره و آزموش مورد استفاده ی متخصصان می باشد.
 • استرانگ +

  مطلب موردنظر وجود ندارد
 • 1

تماس با ما

 
اصفهان -خیابان توحید میانی،حد فاصل چهارراه توحید و چهارراه مهرداد،کوچه روبروی کلیسا(شماره 35)،پلاک 60
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
03136260259 - 03136267245 - 03136244598
کانال تلگرام : https://telegram.me/Raieen
 

عضویت در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه ما از آخرین اخبار سایت ما بهره مند شوید